Hizmetler

Psikolog Ne zaman Düşünülmeli ? psikolojik destek almak için her zaman patolojiye ihtiyaç yoktur, kişinin hayat akışı ve işlevselliği bozulduğu an danışılması gereken bir alandır. Patolojik durumlarda ise mutlaka başvurulması gereklidir. Terapi süreci ilaçlı veya ilaçsız yürütülmelidir, terapi danışanların iyileşim sürecinde en az yüzde 50 etkilidir ve bu etki yüzdesel olarak artadabilir.

Terapi Yöntemleri

UYGULADIĞIMIZ TERAPİ YÖNTEMLERİ

 

Bilişsel Davranışçı Terapi , modern terapötik süreçlerden biri olan bu ekol, bilişsel ve davranışsal bozulmaları ele alan,  çözüm ve farkındalık odaklı, aynı zamanda düşünceler ve inançlar üzerine çalışan bir yöntem. Amaç kişinin işlevselliği bozulduğunda, durum tespiti yapıp o düşünceler üzerinde beceri kazanabilmek, güçlü yönlerin ortaya çıkarılıp negatif alanların elimine edilmesi amaçlanır.

Psikodinamik Terapi  temellerini bilinçaltı ve varoluşçuluk üzerine kurar ve oluşan travmaları veya çatışmaları, uzun kapsamda çağırışım yollarıyla çözmeye çalışır. Daha kültleşen ve yerleşen patolojilerde uygulanabilecek olması ve dünya üzerinde yapılan çalışmalarla uygun ve sağlıklı bir terapi yöntemidir.

Aile ve Çift Terapisi, Günlük stres ve uzun dönem sıkıntıların, aynı zamanda yapısal da olabilecek sıkıntıların, terapist önünde aktarımı, dışa vurumu ve taraflara arasındaki  iletişim amaçlanır, taraflar arasında objektivite esas alınır, hem çiftlerin hem terapistlerin harmanlanmış düşünceleriyle bir sonuca varmaya çalışılır, tarafların iletişimindeki kör noktalar veya abartılmış düşünceler ortaya konur ve iki tarafa da olumlu yanşayacak bir çalışma denenir.

Çocuklar Özelinde Uygulanan Terapiler

Çocuklarda – Davranım bozukluğu, kaygı bozukluğu, alt ıslatma(Enürezis), dışkı kaçırma(Enkoprezis), öğrenme güçlüğü, disleksi, kardeş kıskançlığı, ayrılık kaygısı, ölüm kaygısı üzerine danışmanlık sağlayabilir, WISC-R, WISC-4, Denver Gelişim Testi vb. bir çok test uygulanabilir.

Kum Tepsisi Terapisi NEDİR?

Kum Terapisi, bir oyun terapisi tekniğidir. Bu teknikte kum, su, yüzlerce minyatür oyuncak ve kum tepsisi kullanılır. ‘Kum Tepsisi Terapisi’, sözel ifade kazanmamış, zayıf sözel gücü bulunan, sözel ifade için isteklilik taşımayan her danışanın kendisini ifade edebilmesi açısından sözel olmayan bir terapi çeşididir. Danışanın başrol olduğu sahnede söze dökülmeyen duyguların ifadesi için imkân tanır. Danışanın herhangi bir sanatsal yetkinliğe sahip olması da gerekmez.

NEDEN Kum Tepsisi Terapisi?

Kum terapisinin kendine has kinestetik bir özelliği bulunur. Kumun kendisi zaten iyileştirici bir etkiye sahip iken dokunsal deneyimin kendisi de iyileştirici sürecin bir parçasıdır. Bu terapide terapist danışana oyuncaklar, mekanlar, yaşamın içinden oluşan minyatürler sunar. Danışan, bu minyatürlerden istediklerini seçerek seçtiği tepside dilediği sahneyi oluştururken kendisini ifade etme ve keşfetme sürecinde bulur.

NASIL işe yarıyor?

Kum havuzunda dünya oluşturulduğunda hikâyenin içerisine kelimeleri ekleme süreci sol beyinde cereyan eder; diğer taraftan hikâyeye hayalleri, görüntüleri ve hisleri eklemek ise sağ beyinle ilintilidir. Bu durum da sol beyin ve sağ beynin bütünleşmesini sağlar. Böylece duygusal içeriğin daha geniş çapta düzenlenmesi sağlanmış olur.

KİMLER için uygundur?

8 yaşından itibaren çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılabilir. Ailelerin de dahil olabildiği kum tepsisi terapisi kapsayıcı bir deneyimdir. Bu bağlamda her aile üyesinin kendisini ifade edebilmesi için kişilere olanak sağlar.

Hangi Sorunlarda Kullanılır?

Araştırmalar, psikotik durumlar hariç; travmalar başta olmak üzere, davranış sorunları, kaygılar, çatışmalar, aile içi çatışmalar, duygusal ve ilişkisel zorluklar gibi hemen hemen bütün sorunların tedavisinde olumlu sonuçlar yarattığını gösterir.

Kimler uygulayabilir?

Kum Tepsisi Terapisi eğitimi almış ruh sağlığı çalışanları uygulayabilir.

Oyun Terapisi NEDİR?

Çocuklar yetişkinler gibi duygularını sözel olarak değil, oyun yoluyla aktarırlar. Oyun sayesinde hem olumlu hem de olumsuz duygularını ifade edebilme fırsatı bulurlar. Oyun çocukluğun dilidir, oyuncaklar da kelimeleridir. Oyun, psikoterapi sürecinde de yaklaşık 1900’den itibaren kullanılmaktadır. Yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş olarak iki çeşit oyun terapisi bulunmaktadır. Merkezimizde, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Yönlendirilmemiş) kullanılmaktadır.

Oyun Terapisi çocuğuma NASIL fayda sağlar?

Çocuklara, zor deneyimleri, figürlerle yeniden canlandırma olanağı tanıyarak duygularını ve yaşadıkları sorunları dışa vurma fırsatı verir. Bunlarla yüzleşmesini ve çözüm yolları bularak baş etmesine vesile olur. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde oyunun kaptanı çocuktur. Çocuk, her seansta hangi konuyu getireceğine kendisi karar verir. Her çocuğun, kendi baş etme becerileri ve kendi hızına göre ilerleme gösterdiği bir süreçtir.

KİMLER için uygundur?

Bu yöntem 2.5 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için uygundur.

Hangi Sorunlarda Kullanılır?

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özgüven Yoksunluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Anksiyete/Endişe
 • Dürtüsellik (Impulsivite)
 • Sosyal İçe Kapanıklılık
 • Güven Eksikliği/Depresyon
 • Sebebi anlaşılamayan bedensel ağrılar (Somatoform Bozukluklar)
 • Boşanma sürecindeki uyum sorunları
 • Cinsel ve Fiziksel İstismar
 • Alt Islatma
 • Duygusal ve Davranışsal Problemler

Çocuk merkezli oyun terapisi; ö

z-kontrol becerisi, seçim yapma ve seçimlerin sorumluluğunu alma becerisini geliştirir ve çocuklar, kendilerine saygı duymayı öğrenir. Duygularının kabul edilebilir olduklarını fark ederler.

Oyun terapisi, çocukların iç dünyasını anlamak, duygusal problemleri ile başa çıkmasını sağlamak, yaşadığı sıkıntılara alternatifler ve çözümler üretmeyi hedefler.